Southwest (Washburn) - Varsity - Boys Basketball 2015-2016   (0-0) Go

Date  OpponentScoreOther Games
11/24/2015 5:30 PM Diamond Girls Varsity
12/8/2015 6:00 PM at East Newton Junior Varsity
12/11/2015 7:20 PM at Marionville Junior Varsity
12/18/2015 6:00 PM at Pierce City Junior Varsity
1/5/2016 6:00 PM at Cassville
1/8/2016 5:30 PM Exeter Girls Varsity
1/11/2016 6:00 PM Miller
1/15/2016 5:30 PM Wheaton Boys JV, Girls V
1/19/2016 5:30 PM at Seneca Girls Varsity
1/26/2016 6:00 PM Blue Eye
1/29/2016 6:00 PM Monett
2/5/2016 5:30 PM Purdy Girls Varsity
2/9/2016 5:30 PM at McAuley Catholic Girls Varsity
2/12/2016 6:00 PM at Wheaton Junior Varsity
2/16/2016 5:30 PM at Thomas Jefferson Independent Boys JV, Girls V
2/18/2016 5:30 PM Verona Boys JV, Girls V, Girls JV

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Result
11/30-12/5 Marionville Tournament Marionville, MO Varsity  
12/26-29 33rd Annual Southwest Boys Holiday Tournament Washburn, MO Varsity  
1/21-23 NEO Miami, OK Varsity  

Loading