Southwest (Washburn) - Varsity - Boys Basketball 2014-2015   (0-1) Go

 Date  OpponentScoreOther Games
11/25/2014 6:00 PM at Diamond Boys JV, Girls V
12/9/2014 6:00 AM East Newton 49 - 71 Junior Varsity
12/16/2014 6:00 AM Aurora Junior Varsity
12/19/2014 6:00 PM Pierce City Junior Varsity
1/6/2015 6:00 AM Cassville Junior Varsity
1/9/2015 5:30 PM at Exeter Boys JV, Girls V
1/12/2015 6:00 PM McDonald County Junior Varsity
1/16/2015 5:30 PM Wheaton Boys JV, Girls V, Girls JV
1/16/2015 5:30 PM Wheaton Rescheduled (1/16/2015) Boys JV, Girls V
1/16/2015 5:30 PM at Wheaton Boys JV, Girls V
1/16/2015 5:30 PM at Wheaton Cancelled Boys JV, Girls V, Girls JV
1/20/2015 5:30 PM Seneca Boys JV, Girls V, Girls JV
1/27/2015 6:00 AM at Blue Eye Junior Varsity
1/30/2015 5:00 PM at Monett Fr, JV
2/6/2015 5:30 AM at Purdy Boys JV, Girls V, Girls JV
2/10/2015 5:30 AM McAuley Catholic Boys JV, Girls V, Girls JV
2/13/2015 6:00 PM at Wheaton Rescheduled (2/13/2015) Junior Varsity
2/13/2015 6:00 PM Wheaton Junior Varsity
2/17/2015 5:30 PM Thomas Jefferson Independent Boys JV, Girls V
2/19/2015 5:30 PM at Verona Boys JV, Girls V, Girls JV

Tournaments

Dates Tournament Name Location Level Result
12/1-6 Marionville Tournament Marionville, MO Varsity  
12/26-29 Southwest Boys Holiday Tournament Washburn, MO Varsity  
1/22-24 NEO Tournament Miami, OK Varsity  

Loading