Kirksville - Varsity - Girls Basketball 2016-2017   (0-0)

Date  OpponentScoreOther Games
11/22/2016 6:00 PM @ Highland Boys Varsity
12/6/2016 6:45 PM Hannibal Boys V, Boys JV, Girls JV
12/9/2016 6:15 PM Moberly Boys V, Boys JV, Girls JV
12/13/2016 6:15 PM @ Mexico Boys V, Boys JV, Girls JV
12/16/2016 7:00 PM Fulton Boys V, Boys JV, Girls JV
12/19/2016 5:00 PM Chillicothe Boys Varsity
1/3/2017 6:30 PM Marshall Boys V, Boys JV, Girls JV
1/9/2017 6:00 PM @ Clark County Boys Varsity
1/14/2017 6:00 PM Macon Boys V, Boys JV, Girls JV
1/20/2017 6:15 PM Boonville Boys V, Boys JV, Girls JV
1/31/2017 6:15 PM @ Boonville Boys V, Boys JV, Girls JV
2/3/2017 6:00 PM @ Hannibal Boys V, Boys JV, Girls JV
2/7/2017 6:15 PM @ Moberly Boys V, Boys JV, Girls JV
2/9/2017 6:15 PM Mexico Boys V, Boys JV, Girls JV
2/15/2017 6:15 PM @ Fulton Boys V, Boys JV, Girls JV
2/17/2017 6:30 PM @ Marshall Boys V, Boys JV, Girls JV

Loading