North Shelby - Varsity - Baseball 2015-2016   (0-0) Go

Date  OpponentScoreOther Games
3/22/2016 5:00 PM at Brashear Junior Varsity
3/24/2016 5:00 PM Novinger Junior Varsity
3/28/2016 5:00 PM at Putnam County Junior Varsity
3/29/2016 5:00 PM at Knox County Junior Varsity
3/31/2016 5:00 PM at South Shelby Junior Varsity
3/31/2016 5:00 PM at South Shelby Junior Varsity
4/7/2016 5:00 PM Monroe City Junior Varsity
4/8/2016 5:00 PM Linn County Junior Varsity
4/11/2016 5:00 PM at Milan Junior Varsity
4/12/2016 5:00 PM at Scotland County Junior Varsity
4/14/2016 5:00 PM Highland Junior Varsity
4/19/2016 5:00 PM Canton Junior Varsity
4/25/2016 5:00 PM Schuyler County Junior Varsity
4/26/2016 5:00 PM Atlanta Junior Varsity
4/28/2016 5:00 PM at Marion County Junior Varsity
5/6/2016 5:00 PM at La Plata Junior Varsity
5/9/2016 5:00 PM Bevier Junior Varsity
5/10/2016 5:00 PM at Paris Junior Varsity

Loading