Golden City - Junior Varsity - Boys Basketball 2013-2014   (1-3) Go

 Date  OpponentScoreOther Games
11/26/2013 5:30 PM Bronaugh Boys V, Girls V, Girls JV
12/12/2013 at McAuley Catholic 13 - 25 Boys V, Girls V, Girls JV
12/13/2013 5:00 PM Thomas Jefferson Independent Rescheduled (2/10/2014) Boys V, Girls V
12/17/2013 at Dadeville Boys V, Girls V, Girls JV
12/20/2013 5:30 PM Verona Rescheduled (1/9/2014) Boys V, Girls V, Girls JV
1/9/2014 5:30 PM Verona Rescheduled (2/6/2014) Boys V, Girls V, Girls JV
1/10/2014 Everton Boys V, Girls V, Girls JV
1/28/2014 at Sarcoxie Boys V, Girls V, Girls JV
1/30/2014 at College Heights Christian Boys V, Girls V, Girls JV
1/31/2014 5:00 PM at Miller 18 - 28 Boys V, Girls V
2/4/2014 5:00 PM Jasper Rescheduled (2/12/2014) Boys V, Girls V
2/6/2014 5:30 PM Verona Rescheduled (2/13/2014) Boys V, Girls V, Girls JV
2/7/2014 5:00 PM Greenfield Boys V, Girls V
2/10/2014 5:30 PM at Thomas Jefferson Independent Cancelled Boys V, Girls V
2/11/2014 6:00 PM at Diamond Boys V, Girls V, Girls JV
2/12/2014 5:00 PM Jasper Cancelled Boys V, Girls V
2/12/2014 5:00 PM Jasper Boys V, Girls V
2/13/2014 5:30 PM Verona Boys V, Girls V, Girls JV
2/14/2014 5:00 PM at Lockwood with Immanuel Lutheran Junior 49 - 35 Boys V, Girls V
2/18/2014 5:30 PM Pierce City with St. Mary's 24 - 29 Boys V, Girls V, Girls JV, Boys 8th, Boys 7th
2/20/2014 Liberal Boys V, Girls V, Girls JV