Clark County - Varsity - Girls Basketball 2015-2016   (0-0) Go

Date  OpponentScoreOther Games
11/30/2015 Schuyler County Boys Varsity
12/4/2015 at Putnam County Boys Varsity
12/11/2015 6:00 PM at Canton Boys Varsity
12/21/2015 6:00 PM Louisiana Boys Varsity
1/15/2016 6:00 PM at Monroe City Boys Varsity
1/29/2016 6:00 PM at Mark Twain Boys Varsity
2/5/2016 6:00 PM at Brookfield Boys Varsity
2/12/2016 6:00 PM at South Shelby Boys Varsity
2/16/2016 6:00 PM at Macon with Immaculate Conception Junior Boys Varsity
2/19/2016 6:00 PM Centralia Boys Varsity

Loading